Uruchomiliśmy naszą nową wtyczkę WordPress! Pobierz teraz

Ogólne Warunki Handlowe

Clonable ("Clonable" i/lub "my") oferuje użytkownikowi platformę ściśle na następujących warunkach, które nie podlegają negocjacjom i mogą ulec zmianie po powiadomieniu użytkownika według własnego uznania Clonable, z zastrzeżeniem postanowień poniższych warunków. Akceptując i zgadzając się na warunki niniejszej Umowy Platformy ("Umowa") poprzez; (a) wybranie opcji "Zgadzam się" na te warunki, (b) ukończenie procesu rejestracji (c) poprzez korzystanie z Platformy w jakikolwiek sposób, taki jak pobieranie lub przesyłanie treści lub korzystanie z usług udostępnianych przez Clonable i/lub strony trzecie za pośrednictwem Platformy, użytkownik staje się klientem Clonable i akceptuje następujące warunki oraz zawiera prawną i wiążącą umowę z Clonable. W niniejszej umowie wszystkie odniesienia do użytkownika i/lub użytkownika i/lub klienta odnoszą się do strony zawierającej niniejszą umowę z Clonable.

Przegląd

Clonable świadczy określone usługi na lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.Clonable.net (i innych, ewentualnie przetłumaczonych nazw domen, takich jak www.Clonable.pl itp. Platforma zapewnia wielofunkcyjną usługę tłumaczeniową, która umożliwia przekształcenie lokalnej witryny w witrynę wielojęzyczną i/lub obejmującą wiele krajów ("Usługa Clonable"). Umowa ma zastosowanie do usługi Clonable. Wszystkie treści i usługi udostępnione za pośrednictwem Platformy, które nie zostały udostępnione w dniu "Ostatnia aktualizacja" podanym na dole, zostaną automatycznie uznane za część usługi Clonable, gdy zostaną po raz pierwszy udostępnione za pośrednictwem Platformy.

Akceptacja warunków / dopuszczenie

Użytkownik nie może korzystać z Platformy, jeśli nie wyraża zgody na warunki Umowy. Ponadto, użytkownik nie może korzystać z Platformy, jeśli (i) lokalne przepisy prawa i regulacje zabraniają mu korzystania z Platformy; lub (ii) użytkownik nie jest w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia wiążącej umowy z Clonable. Korzystając z Platformy, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, moc i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz do przestrzegania wszystkich jej warunków.

Polityka prywatności

Clonablesą odzwierciedlone w polityce prywatności Clonable . Użytkownik zgadza się, że Clonable będzie wykorzystywać jego dane zgodnie z polityką prywatności.

Rejestracja

Warunkiem korzystania z usługi i platformy Clonable jest to, że użytkownik jest prawnym właścicielem strony internetowej, w związku z którą korzysta z platformy, usługi Clonable. Ponadto, warunkiem jest, aby użytkownik był właścicielem wszelkiej własności intelektualnej z nią związanej (lub prawnym pełnomocnikiem właściciela strony internetowej). Użytkownik jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie Clonable, jeśli chce korzystać z usługi i platformy Clonable. Aby zarejestrować się na stronie Clonable, należy podać prawidłowy adres e-mail (który będzie używany jako unikalny identyfikator konta), imię i nazwisko oraz hasło. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz zgadza się nie przekazywać, nie pożyczać ani w inny sposób nie przenosić swojego adresu e-mail lub hasła, korzystania z usługi i platformy Clonable lub dostępu do nich na rzecz osób trzecich. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik może zmienić swoje hasło lub inne dane konta w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na jego Stronie Profilu. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z jego kontem lub Usługą Clonable, a także upewnić się, że "wylogował się" / zamknął swoje konto (jeśli dotyczy) na koniec każdej sesji.

Korzystając z usługi i platformy Clonable, użytkownik wyraża zgodę na: (i) dostarczenia pewnych aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji na swój temat na żądanie Platformy oraz (ii) utrzymywania i aktualizowania takich informacji zgodnie z wymogami, aby były one aktualne, kompletne i dokładne. Jeśli jakiekolwiek informacje podane przez użytkownika podczas pierwszej rejestracji są nieprawidłowe, Clonable zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika i jego prawa do korzystania z Usługi Clonable i Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z powyższych obowiązków.

Płatność

Różne struktury opłat i opłaty należne za usługę Clonable są określone na platformie ("Opłaty") lub są określone w oddzielnej umowie zawartej z użytkownikiem jako klientem. Usługi Clonable będą świadczone przez Clonable po zaakceptowaniu przez Clonable rejestracji online i pełnej płatności odpowiednich Opłat za usługę Clonable, jak określono na Platformie lub w specjalnej umowie zawartej z użytkownikiem jako klientem.

Clonable może dostosowywać opłaty za usługę Clonable raz w roku w dniu 1 stycznia, stosując wskaźnik cen konsumpcyjnych CBS w celu dostosowania inflacji. W przypadku inflacji wyższej niż 2% miesięcznie, Clonable może dostosowywać cenę co miesiąc przy użyciu wskaźnika cen konsumpcyjnych CBS.

W przypadku anulowania subskrypcji należy zachować okres wypowiedzenia wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy. Należy pamiętać, że istnieje również minimalny czas trwania subskrypcji, określony na platformie.

W przypadku nieuiszczenia jakiejkolwiek należnej opłaty w drodze, między innymi, obciążenia zwrotnego, oszustwa, odrzucenia karty kredytowej lub z jakiegokolwiek innego powodu, należnej od użytkownika, Clonable ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do platformy i usług Clonable oraz bez uszczerbku dla prawa do odzyskania od użytkownika wszystkich należnych kwot lub wszelkich innych praw lub środków zaradczych dostępnych dla Clonable.

Clonable zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany zasad płatności i opłat pobieranych za Usługi Clonable, przy czym takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Wszystkie Opłaty i inne należności są płatne w walucie określonej na Platformie. Jeśli nie wskazano waluty, wszystkie Opłaty są podawane w EUR i nie obejmują wszystkich podatków obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi podatku VAT, jeśli ma zastosowanie).

Użytkownik zgadza się uiszczać na rzecz Clonable opłaty za wszelkie usługi Clonable zakupione od Clonable. Ponadto użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich należnych i płatnych podatków w odpowiedniej jurysdykcji, w której ma miejsce umowa.

Płatności za Usługi Clonable są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej strony trzeciej. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i zgadza się, że nie można zagwarantować, że transmisje internetowe będą całkowicie bezpieczne lub prywatne oraz że wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika (w tym informacje o karcie kredytowej) mogą zostać potencjalnie odczytane i/lub przechwycone przez stronę trzecią. Clonable nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przechwycenie i/lub "zhakowanie" danych lub inny nieautoryzowany dostęp do informacji dostarczonych przez użytkownika na potrzeby Usług Clonable.

Licencja na korzystanie i dostęp do usługi Clonable

Clonable niniejszym udziela użytkownikowi, a użytkownik niniejszym akceptuje, osobistą, niezbywalną, niewyłączną licencję ("Licencja") na korzystanie z Platformy w celu korzystania z Usługi Clonable. Wszelka własność intelektualna (w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, patenty itp.) widoczna lub zawarta w Platformie i/lub z nią związana (w tym, bez ograniczeń, kod oprogramowania, instrukcje obsługi i wszelka inna dokumentacja) jest i pozostanie wyłączną własnością Clonable. Żadne z postanowień niniejszej Umowy i/lub udzielenie Licencji nie stanowi zrzeczenia się własności intelektualnej Clonables na mocy jakiegokolwiek prawa. Licencja nie obejmuje jakiejkolwiek odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania Platformy, Usługi Clonable lub jej zawartości; jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania tej Platformy, Usługi Clonable lub jej zawartości; lub jakiegokolwiek wykorzystania eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Platforma, usługa Clonable lub jakakolwiek ich część nie może być powielana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Clonable. Ponadto nie wolno kopiować ani naśladować żadnej części ani całości projektu lub wyglądu platformy. Są one chronione prawem własności intelektualnej. Clonable może od czasu do czasu udostępniać nowe narzędzia i zasoby na platformie lub wprowadzać inne usługi i/lub funkcje platformy. Wszystkie nowe usługi i funkcje będą podlegać niniejszej Umowie, a także wszelkim dodatkowym warunkom użytkowania, które możemy wydać dla tych konkretnych usług lub funkcji. To, co stanowi niewłaściwe korzystanie z platformy, zostanie określone przez Clonable, według własnego uznania. Clonable zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeśli Clonable stwierdzi, że użytkownik nie przestrzega Umowy.

Ograniczenie korzystania z treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma może zawierać informacje, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, tekst, grafikę, muzykę, dźwięki lub inne materiały (zwane łącznie "Treścią"), które są chronione prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności oraz że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub które zostaną opracowane w przyszłości. Cała zawartość, łącznie, jest chroniona na mocy holenderskiego prawa autorskiego jako praca zbiorowa, a my posiadamy prawa autorskie do wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania takiej zawartości. Modyfikowanie treści lub wykorzystywanie ich w jakimkolwiek innym celu, w tym wykorzystywanie takich treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym, jest surowo zabronione. O ile nie zostanie to wyraźnie zatwierdzone przez nas z wyprzedzeniem na piśmie, użytkownik zgadza się nie powielać, redystrybuować, sprzedawać, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, adaptować, tłumaczyć, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych (w całości lub w części), dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować w całości lub w części platformy lub usługi Clonable, w tym jakiejkolwiek treści. Nazwa i logo Clonable stanowią własność intelektualną Clonable. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na platformie są znakami towarowymi ich właścicieli. Nasi partnerzy mogą również posiadać dodatkowe prawa własności do treści, które udostępniają za pośrednictwem usługi i platformy Clonable. Nazwy handlowe, znaki towarowe i znaki usługowe będące naszą własnością, zarejestrowane lub niezarejestrowane, nie mogą być używane w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami, które nie należą do nas, w jakikolwiek sposób, który może powodować pomyłki. Żadna część Platformy nie może być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania którejkolwiek z naszych nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jakość produktu

Clonable Clonable nie gwarantuje jednak, że opisy produktów, tekst i/lub inne przetłumaczone informacje z witryny użytkownika są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i/lub wolne od błędów. Niezależnie od powyższego zrzeczenia się gwarancji jakości, Clonable, ale nie ma takiego obowiązku, będzie wykorzystywać zachowania użytkowników witryny w celu poprawy jakości produktów usługi Clonable. Użytkownik zgadza się, że ani Clonable, ani jej podmioty stowarzyszone i dostawcy usług nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne, niekompletne, nierzetelne lub błędne działanie w odniesieniu do usług Clonable i przetłumaczonych informacji na stronie internetowej użytkownika.

Materiały przesłane za pośrednictwem platformy

Definicja "materiałów przesłanych za pośrednictwem usługi i platformy Clonable" w niniejszym dokumencie obejmuje całość i wszelkie dane, informacje, tekst, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, obrazy, zdjęcia, grafikę, wideo, wiadomości, pliki, łącza lub wszelkie inne materiały ("materiały") na stronie internetowej użytkownika, niezależnie od tego, czy są one skryptowane, ukryte pod hasłem lub w inny sposób chronione. Materiały będą podlegać usłudze Clonable, która będzie obejmować przekazanie materiałów stronie trzeciej w celu wykonania przez nas usługi Clonable. Użytkownik zgadza się, że jeśli publikuje materiały za pośrednictwem platformy, automatycznie udziela Clonable i jej następcom prawnym oraz cesjonariuszom niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z materiałów, ich pobieranie i drukowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, publikowanie i dostosowywanie ich w całości lub w części w celu świadczenia usługi Clonable. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały wysyłane, publikowane lub rozpowszechniane przez niego za pośrednictwem Platformy, w tym między innymi za treść wiadomości e-mail, informacje, recenzje, oceny użytkowników, zdjęcia lub obrazy publikowane lub powiązane materiały. Przesyłając materiały do swojej witryny internetowej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich materiałach i podobiznach zawartych w takich materiałach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (a) zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku) do oceny materiałów przed zezwoleniem na ich opublikowanie lub przechowywanie w inny sposób za pośrednictwem Platformy w związku z Usługą Clonable; oraz (b) możemy, według własnego uznania, podjąć dowolne lub wszystkie z następujących działań: (i) monitorować przesyłanie materiałów; (ii) modyfikować, usuwać lub odmawiać publikowania lub zezwalać na publikowanie lub przechowywanie materiałów; i/lub (iii) ujawniać wszelkie materiały lub jakąkolwiek komunikację za pośrednictwem Platformy oraz okoliczności związane z ich transmisją do: (a) osób trzecich w celu obsługi usługi i platformy Clonable; (b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa; (c) odpowiadania na żądania rządowe; (d) przestrzegania obowiązującego procesu prawnego; (e) ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Clonable, osób odwiedzających platformę lub społeczeństwa; (f) umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść i/lub (g) egzekwowania Umowy; i/lub (iv) udostępniania materiałów odpowiednim organom i instytucjom finansowym, jeśli Clonable stwierdzi, według własnego uznania, że: (a) użytkownik próbuje oszukać Clonable; (b) użytkownik popełnia oszustwo lub inną zabronioną transakcję; (c) użytkownik popełnia przestępstwo; lub (d) materiały mają charakter nienawistny. W żadnym wypadku ani my, ani nasi pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy, udziałowcy, agenci, przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem na Materiałach. Ponadto, nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania (w tym między innymi ponownej publikacji) lub niewłaściwego wykorzystania przez osoby trzecie informacji dobrowolnie ujawnionych za pośrednictwem dowolnej części usługi i platformy Clonable. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, użytkownik nie może przesyłać, przechowywać, dystrybuować, transmitować, wyświetlać, wykonywać, udostępniać ani w inny sposób przekazywać publicznie żadnych materiałów, do których nie posiada niezbędnych praw. W szczególności wszelkie nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim w materiałach użytkownika (w tym poprzez powielanie, dystrybucję, modyfikację, adaptację, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, udostępnianie lub inne publiczne przekazywanie za pośrednictwem platformy) może naruszać prawa osób trzecich i jest surowo zabronione. Takie naruszenia mogą skutkować rozwiązaniem Umowy, utratą dostępu do Platformy, a także wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego przeciwko użytkownikowi przez odpowiedniego posiadacza praw lub w jego imieniu.

Linki do stron osób trzecich

Platforma może zawierać linki lub treści osób trzecich do innych stron internetowych lub zasobów. Ponieważ nie mamy kontroli nad takimi witrynami i zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie odpowiadamy za dostępność i nie popieramy takich zewnętrznych witryn lub zasobów, a także nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały (zwane łącznie "Materiałami stron trzecich") dostępne za pośrednictwem lub zawarte na takich witrynach lub zasobach. Użytkownik rozumie, że może być narażony na kontakt z materiałami osób trzecich, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzą sprzeciw. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wykorzystanie lub poleganie na Materiałach Stron Trzecich dostępnych na lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobu.

Dostępność

Clonable zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić usługi Clonable i dostęp do Platformy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dostęp do Platformy zostanie przerwany w celu konserwacji, aktualizacji i napraw, co użytkownik uznaje za niezbędną funkcję wykonywaną przez Clonable, lub z powodu awarii łączy telekomunikacyjnych i sprzętu poza kontrolą Clonable, Clonable nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przychodów, która może z tego wyniknąć. Clonable może modyfikować lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, Platformy lub jakiejkolwiek jej części, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Gwarancja dla użytkowników, zobowiązanie odszkodowawcze i zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) użytkownik jest właścicielem własności intelektualnej lub uzyskał wszelkie niezbędne licencje i pozwolenia na korzystanie z Materiałów zgodnie z ich wykorzystaniem w związku z Platformą lub w inny sposób dozwolony na mocy Umowy; (b) użytkownik posiada prawa niezbędne do udzielenia licencji określonej w Umowie (c) użytkownik otrzymał zgodę od wszystkich osób przedstawionych w Materiałach użytkownika na korzystanie z Materiałów zgodnie z Umową, w tym na dystrybucję, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie i powielanie Materiałów; oraz (d) Materiały użytkownika nie naruszają własności intelektualnej ani innych praw własności, w tym prawa do wizerunku lub prywatności, jakiejkolwiek osoby, spółki lub podmiotu, lub innej strony trzeciej. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Clonable oraz jej udziałowców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, członków zarządu, agentów, pracowników, partnerów co-brandingowych lub innych partnerów oraz licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z Materiałów użytkownika, korzystania przez użytkownika z Platformy połączenia użytkownika z platformą, wszelkich roszczeń, że materiały użytkownika wyrządziły szkodę komukolwiek innemu, wszelkich transakcji między użytkownikiem a kimkolwiek innym reklamującym się lub promującym za pośrednictwem platformy, naruszenia przez użytkownika warunków umowy lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej.

Odrzucenie gwarancji

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: Platforma i zawartość są dostarczane przez Clonable "w stanie, w jakim się znajdują", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej, ustawowej lub innej, w tym dorozumianych gwarancji tytułu, nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie ograniczając poniższych postanowień, Clonable i jej licencjodawcy nie gwarantują, że (a) platforma i treści spełnią wymagania użytkownika lub będą stale dostępne, nieprzerwane, bezterminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; (b) wyniki uzyskane w wyniku korzystania z platformy i treści oraz treści będą skuteczne, dokładne lub wiarygodne; (c) jakość platformy i treści spełni oczekiwania użytkownika; lub że (d) wszelkie błędy lub wady platformy lub treści zostaną naprawione. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od Clonable lub za pośrednictwem lub poprzez korzystanie z platformy i treści nie będą stanowić żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona w warunkach. Clonable wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszelkimi działaniami wynikającymi z korzystania lub uczestnictwa w jakiejkolwiek platformie przez użytkownika i wynikającymi z platformy i treści. Wszelkie treści pobrane w wyniku korzystania z usługi Clonable, udostępnione lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem platformy są udostępniane według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z pobrania. Clonable Clonable nie ponosi żadnej odpowiedzialności za platformy lub materiały dostarczane przez strony trzecie dostępne za pośrednictwem połączonych stron. Clonable nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących takich stron trzecich, ich treści lub platformy i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wszelkie kontakty użytkowników z takimi stronami trzecimi odbywają się na ich własne ryzyko. Menedżerowie, gospodarze, uczestnicy, moderatorzy i inne osoby trzecie nie są autoryzowanymi rzecznikami Clonable, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Clonable. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Clonable nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z materiałami wynikającymi z praw własności intelektualnej, zniesławienia, prywatności, reklamy, nieprzyzwoitości lub innych przepisów. Clonable zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zmianą lub niedostępnością jakichkolwiek materiałów. Clonable nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania przez inną osobę z hasła lub konta lub informacji o koncie w związku z platformą, za wiedzą lub bez wiedzy użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Clonable, jej udziałowcy, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie, wynikowe lub karne szkody, w tym szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków. niezależnie od tego, czy można je było przewidzieć, czy też nie, lub jeśli Clonable został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, lub w oparciu o jakąkolwiek teorię odpowiedzialności, w tym naruszenie umowy lub gwarancji, zaniedbanie lub inny czyn niedozwolony, lub jakiekolwiek inne roszczenie wynikające z lub w związku z korzystaniem z platformy lub treści lub dostępem do nich. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Clonableza rażące zaniedbanie lub umyślne działanie Clonable lub jej pracowników, ani za śmierć lub obrażenia ciała. ClonableCałkowita odpowiedzialność Clonable oraz jej udziałowców, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i dostawców na mocy niniejszej umowy lub w związku z nią będzie ograniczona do miesięcznej kwoty do zapłaty określonej w umowie między a użytkownikiem. Ograniczenie to będzie miało zastosowanie, nawet jeśli Clonable został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i niezależnie od niepowodzenia zasadniczego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego.

Zobowiązanie do ochrony informacji zastrzeżonych

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Clonable posiada wyłączne prawo, tytuł i udział we własności intelektualnej związanej z Platformą i Usługami Clonable. "Własność intelektualna" oznacza prawa autorskie, prawa osobiste, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, nieuczciwą konkurencję i wszelkie inne prawa intelektualne i własnościowe, w tym między innymi prawa wynikające z Usług Clonable i Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie posiada żadnych praw, tytułów ani udziałów we Własności Intelektualnej na Platformie, w tym żadnych treści wynikających z wielofunkcyjnej usługi tłumaczeniowej, która umożliwia przekształcenie lokalnej witryny w witrynę wielojęzyczną, z wyjątkiem prawa do korzystania z takiej Własności Intelektualnej na Platformie w sposób wyraźnie określony w niniejszej Umowie. Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony praw Clonable określonych w niniejszym paragrafie 16, a na żądanie Clonable podejmie wszelkie działania niezbędne do ochrony własności Clonabletakich praw, w tym między innymi do wykonania wszelkich dokumentów.

Zakończenie i modyfikacja usługi Clonable

Użytkownik zgadza się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, zamknąć jego hasło, konto (lub jakąkolwiek jego część) lub korzystanie z Usługi Clonable i Platformy, a także usunąć i odrzucić wszelkie materiały w ramach Platformy, z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeśli uznamy, że użytkownik naruszył lub działał z naruszeniem litery lub ducha Umowy. Zamkniemy również konto użytkownika po otrzymaniu wiarygodnych informacji o naruszeniu przez niego jakiegokolwiek prawa i będziemy współpracować z organami ścigania w takich sprawach. Możemy również, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zaprzestać świadczenia usługi Clonable lub jakiejkolwiek jej części, z powiadomieniem lub bez. Użytkownik zgadza się, że każde zakończenie jego dostępu do Platformy na mocy dowolnego postanowienia Umowy może nastąpić bez powiadomienia oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć jego konto oraz wszystkie powiązane informacje i pliki na jego koncie i/lub uniemożliwić dalszy dostęp do takich plików lub Usługi Clonable. Ponadto użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zakończenie dostępu użytkownika do Platformy. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, tymczasowo lub na stałe, w całości lub w części, do: (a) modyfikacji lub zakończenia świadczenia Usługi Clonable, w tym między innymi do (i) ograniczenia czasu, w którym Usługi Clonable są dostępne, (ii) ograniczenia dozwolonego korzystania z Usługi Clonable oraz (iii) ograniczenia lub zakończenia prawa Użytkownika do korzystania z Usługi Clonable, z powiadomieniem lub bez; (b) pobierania opłat w związku z korzystaniem z Usługi Clonable; (c) zmiany i/lub zrzeczenia się wszelkich opłat pobieranych w związku z Usługą Clonable; i/lub (d) oferowania możliwości niektórym lub wszystkim Użytkownikom Usługi Clonable. Użytkownik zgadza się, że ani my, ani żaden z naszych podmiotów stowarzyszonych nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi Clonable, w całości lub w części, lub jakiejkolwiek usługi, treści lub funkcji oferowanej za pośrednictwem Platformy. Możemy cofnąć przywileje rejestracyjne użytkownika i/lub podjąć wszelkie inne stosowne działania w celu egzekwowania niniejszych wytycznych, jeśli zostaniemy poinformowani o ich naruszeniu. Ponadto, możemy, według własnego uznania, zamknąć konto użytkownika lub jego udział w dowolnej funkcji usługi i platformy Clonable z dowolnego powodu. ClonablePolityka zwrotów i anulowania stanowi część i jest włączona do Warunków świadczenia usług Clonable (kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką zwrotów i anulowania). Jako warunek rejestracji w Clonable i korzystania z Usług Clonable, użytkownik wyraźnie potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Politykę Zwrotów i Anulowania oraz wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik nie zgadza się z Polityką zwrotów i anulowania lub jakąkolwiek jej częścią, jego jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Usług Clonable i zamknięcie konta. Należy jednak pamiętać, że wszystkie transakcje, które miały miejsce przed datą takiego rozwiązania, będą w pełni podlegać warunkom Polityki zwrotów i anulowania.

Zachowanie użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Platformy za pomocą środków innych niż interfejs udostępniony przez Clonable ani nie obchodzić żadnych ograniczeń dostępu lub użytkowania ustanowionych przez Clonable w celu uniemożliwienia określonego korzystania z Platformy.

Użytkownik zgadza się nie korzystać, nie zachęcać ani nie zezwalać innym na korzystanie z Platformy w celu:

 • Udostępnianie materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, nielegalnych, zniesławiających, oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, zawierających pornografię dziecięcą, lubieżnych, bluźnierczych, naruszających prywatność innych osób, nienawistnych lub niewłaściwych ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
 • Stalking, zastraszanie i/lub nękanie innej osoby;
 • Podżeganie innych do popełniania aktów przemocy;
 • Krzywdzenie nieletnich w jakikolwiek sposób;
 • Udostępnianie materiałów, do których udostępniania nie jesteś upoważniony na mocy prawa, umowy lub stosunku powierniczego;
 • Udostępnianie materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • Fałszywie podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;
 • Korzystać z platformy lub materiałów w taki sposób, aby użytkownik został wprowadzony w błąd, sądząc, że jest w bezpośrednim kontakcie z Clonable;
 • Udostępniania materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • Uzyskiwanie dostępu do platformy lub korzystanie z niej w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić dowolny serwer Clonable lub sieci podłączone do dowolnego serwera Clonable;
 • umyślnie lub nieumyślnie zakłócać lub przerywać działanie platformy lub naruszać jakiekolwiek Przepisy dotyczące dostępu do platformy lub korzystania z niej, naruszać jakiekolwiek wymagania, procedury, zasady lub regulaminy sieci podłączonych do platformy, lub angażować się w jakiekolwiek działania zabronione przez Umowę;
 • Zakłócać bezpieczeństwa lub w inny sposób powodować uszkodzenie platformy, materiałów, kont, haseł, serwerów lub sieci połączonych lub dostępnych za pośrednictwem platformy lub jakichkolwiek powiązanych lub połączonych stron;
 • Zakłócania, utrudniania lub uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z Platformy lub Materiałów, lub jakiejkolwiek innej powiązanej lub połączonej strony, platformy lub treści;
 • Uzyskiwania dostępu lub podejmowania prób uzyskania dostępu do Materiałów, do których użytkownik nie jest upoważniony lub za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Platformy;
 • Odtwarzać, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych jakiejkolwiek części Materiałów, korzystania z Platformy lub Materiałów, lub dostępu do Platformy lub Materiałów;
 • Hosting platformy, na zasadzie subskrypcji lub w inny sposób, bez zgody Clonable, w tym powiązanej aplikacji, w celu umożliwienia osobom trzecim korzystania z platformy do tworzenia, przesyłania lub ochrony jakichkolwiek Materiałów;
 • Oszukiwanie, zniesławianie lub inne naruszanie praw (takich jak prawo do prywatności i wizerunku) innych osób; lub
 • Angażować się w inne zachowania, które, według uznania Clonable, są uważane za nieodpowiednie, niezgodne z prawem lub budzące sprzeciw.

Ponadto, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i regulacji jako warunek korzystania z usługi Clonable.

W celu umożliwienia nam ochrony jakości naszych produktów i usług, niniejszym upoważniasz naszych pracowników i przedstawicieli do dostępu do Twojego konta i danych z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo, ale nie ponosimy odpowiedzialności, do monitorowania lub przeglądania Twojego zachowania podczas korzystania z usług i platformy Clonable. Korzystanie z usług i platformy Clonable podlega wszystkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym prawom i przepisom. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za uzyskanie lub zapewnienie wszelkich linii dostępowych, sprzętu telefonicznego i komputerowego (w tym modemu) lub innych urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do platformy oraz uiszczenie wszelkich opłat z tym związanych.

Kwestie jurysdykcji

Platforma jest kontrolowana i obsługiwana przez Clonable z Holandii i nie ma na celu poddania Clonable prawu lub jurysdykcji jakiegokolwiek terytorium innego niż państwo Holandia. Clonable nie oświadcza ani nie gwarantuje, że usługi i platforma Clonable lub jakakolwiek ich część jest odpowiednia lub dostępna do użytku w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji. Osoby, które decydują się na dostęp do platformy, robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw, zasad i przepisów. Możemy ograniczyć dostępność platformy, w całości lub w części, do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, którą wybierzemy, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Powiadomienia

Clonable może powiadomić użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji na platformie lub innych uzasadnionych środków. Użytkownik musi dostarczyć Clonable pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wyraźnie określony przez Clonable. Clonable może rozgłaszać, dystrybuować lub wyświetlać powiadomienia lub wiadomości za pośrednictwem usługi Clonable, aby informować o zmianach w Umowie, usłudze i platformie Clonable, polityce prywatności lub innych sprawach będących przedmiotem zainteresowania. Takie transmisje, dystrybucje lub wyświetlanie informacji stanowią powiadomienie użytkownika.

Prawo właściwe i inne warunki ogólne

Umowa nie tworzy, ani nie może być interpretowana jako tworzenie partnerstwa, joint venture, relacji pracodawca-pracownik, agencja lub franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy Tobą a Clonable. Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem holenderskim, bez wpływu na jakiekolwiek zasady konfliktu prawa. Umowa i wszelkie dalsze umowy z niej wynikające podlegają prawu holenderskiemu. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające z Umowy lub z nią związane będą wnoszone wyłącznie do sądów znajdujących się w mieście s'Hertogenbosch, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu rozstrzygnięcia takiego działania i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji, miejsca lub niewygodnego forum dla takich sądów. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania z Usługi Clonable i Platformy lub Umowy muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie ulegną one przedawnieniu na zawsze, bez względu na jakiekolwiek przedawnienie lub inne prawo stanowiące inaczej. W takim okresie, brak egzekwowania lub wykonywania przez Clonable jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub prawa pokrewnego nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od niniejszych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Clonable może dokonać cesji Umowy, w całości lub w części, w dowolnym momencie z lub bez powiadomienia użytkownika. Nie można przypisywać, przenosić ani udzielać sublicencji na Umowę lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z Umowy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Clonable. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek naruszenia lub uchybienia w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub uchybienia. Nagłówki, podpisy lub nagłówki paragrafów w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody czytelnika i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają żadnego paragrafu lub postanowienia niniejszej Umowy. Jest to cała umowa pomiędzy użytkownikiem a Clonable w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i nie może być przez użytkownika modyfikowana. Umowa będzie działać na korzyść następców, cesjonariuszy i licencjobiorców Clonable. Bez ograniczeń, Użytkownik zgadza się, że drukowana wersja Umowy i wszelkich powiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na Umowie lub z nią związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Prawa autorskie i informacje o prawach autorskich

Szanujemy własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. Możemy, w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, zamknąć konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, przekaż naszemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje:

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone
 • Opis miejsca na platformie, w którym znajduje się materiał, który według Ciebie został naruszony;
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie użytkownika, że jest on w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
 • oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zmiany do Umowy

Clonable zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy według własnego uznania, a wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Takie zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionego projektu Umowy na Platformie. Datę ostatniej aktualizacji Umowy można sprawdzić w sekcji "Ostatnia aktualizacja w dniu" na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Platformy po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki Umowy lub jakiekolwiek zmiany do niej, prosimy o zaprzestanie korzystania z tej platformy.

Ostatnia aktualizacja 08 maja 2023 r.