O Clonable

Clonable - Twoje narzędzie do klonowania i lokalizacji dla stron i sklepów internetowych.

E-mail
info[@]clonable.net
Numer telefonu
+31 492 77 52 69
Adres

Centrum Biznesowe Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Ogólne Warunki Handlowe

Clonable ("Clonable" i/lub "my") zapewnia użytkownikowi platformę ściśle podlegającą następującym warunkom, które nie podlegają negocjacjom i mogą być modyfikowane za powiadomieniem użytkownika według uznania Clonable, z zastrzeżeniem postanowień poniższych warunków.

Akceptując i zgadzając się na warunki niniejszej umowy dotyczącej platformy ("Umowa") poprzez: (a) wybranie opcji "Zgadzam się" na niniejsze warunki, (b) zakończenie procesu rejestracji (c) korzystanie z platformy w jakikolwiek sposób, np. pobieranie lub przesyłanie treści lub korzystanie z usług świadczonych przez Clonable i/lub osoby trzecie za pośrednictwem platformy, stajesz się klientem Clonable i akceptujesz poniższe warunki oraz zawierasz prawnie wiążącą umowę z Clonable.

W niniejszej umowie wszelkie odniesienia do użytkownika i/lub użytkownika i/lub użytkownika i/lub klienta odnoszą się do strony zawierającej niniejszą umowę z Clonable.

Przegląd
Clonable świadczy pewne usługi na lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, www.Clonable.net (oraz inne, ewentualnie przetłumaczone nazwy domen, takie jak www.Clonable.pl, etc., ("Platforma"). Platforma udostępnia wielofunkcyjną usługę tłumaczeniową, która pozwala przekształcić lokalną stronę w stronę wielojęzyczną i/lub przeznaczoną dla wielu krajów, ("usługaClonable"). Umowa dotyczy serwisu Clonable. Wszystkie treści i usługi udostępniane za pośrednictwem platformy, które nie zostały udostępnione w dniu "Last Revised on" poniżej, zostaną automatycznie uznane za część usługi Clonable w momencie ich pierwszego udostępnienia za pośrednictwem platformy.

Akceptacja Warunków / Wstęp
Użytkownik nie może korzystać z platformy, jeśli nie zgadza się na warunki umowy.

Ponadto, nie możesz korzystać z platformy, jeśli (i) lokalne prawo i przepisy zabraniają Ci korzystania z platformy; lub (ii) nie jesteś w pełni zdolny i upoważniony do zawarcia wiążącej umowy z Clonable.

Korzystając z Platformy, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, moc i zdolność do zawarcia tej Umowy i przestrzegania wszystkich jej warunków.

Polityka prywatności
Clonable 's ochrony informacji i zbieranie informacji jest odzwierciedlone w polityce prywatności Clonable (Kliknij tutaj, aby uzyskać politykę prywatności). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Clonable swoich informacji zgodnie z polityką prywatności.

Rejestracja
Warunkiem korzystania przez Ciebie z serwisu Clonable i platformy jest to, że jesteś prawnym właścicielem strony internetowej, w związku z którą korzystasz z platformy, serwisu Clonable. Warunkiem jest również to, że jesteś właścicielem wszelkiej własności intelektualnej związanej z tą stroną (lub prawnym przedstawicielem właściciela strony).

Do korzystania z serwisu i platformy Clonable wymagana jest rejestracja na stronie Clonable. Aby zarejestrować się w serwisie Clonable, należy podać prawidłowy adres e-mail (który będzie używany jako unikalny identyfikator konta), imię i nazwisko oraz hasło.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz zobowiązuje się nie przekazywać, nie pożyczać ani w żaden inny sposób nie przekazywać swojego adresu e-mail lub hasła osobom trzecim w celu korzystania lub dostępu do serwisu i platformy Clonable.

Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta. Użytkownik może zmienić swoje hasło lub inne informacje dotyczące konta w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie swojego profilu.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieuprawnionych próbach użycia konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa związanych z kontem użytkownika lub usługą Clonable oraz zapewnić wylogowanie / zamknięcie konta (jeśli dotyczy) na koniec każdej sesji.

Korzystając z serwisu i platformy Clonable, użytkownik wyraża zgodę na: (i) dostarczania pewnych aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o użytkowniku na żądanie platformy, oraz (ii) utrzymywania i aktualizowania takich informacji w celu zachowania ich aktualności, kompletności i dokładności. Jeśli jakiekolwiek informacje podane przez użytkownika podczas pierwszej rejestracji są nieprawidłowe, Clonable zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika i odebrania mu prawa do korzystania z serwisu i platformy Clonable.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Państwa któregokolwiek z powyższych zobowiązań.

Płatność
Różne struktury opłat i opłat należnych za usługi Clonable są określone na platformie ("Opłaty") lub są określone w oddzielnej umowie dla Ciebie jako klienta. Usługi Clonable będą świadczone przez Clonable po zaakceptowaniu przez Clonable rejestracji online i dokonaniu pełnej płatności odpowiednich Opłat za usługę Clonable, jak określono na platformie lub w specjalnej umowie zawartej z Tobą jako klientem.

W przypadku nieuiszczenia jakiejkolwiek opłaty należnej od Użytkownika, między innymi w wyniku obciążenia zwrotnego, oszustwa, odrzucenia karty kredytowej lub z jakiegokolwiek innego powodu, Clonable ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Platformy i usług Clonable, bez uszczerbku dla prawa do odzyskania od Użytkownika wszystkich należnych kwot lub wszelkich innych praw lub środków prawnych dostępnych dla Clonable.

Clonable zastrzega sobie prawo do zmiany zasad płatności i opłat pobieranych za usługi Clonable od czasu do czasu, takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Wszystkie Opłaty i inne należności są płatne w walucie podanej na platformie. Jeśli nie wskazano waluty, wszystkie Opłaty są wyrażone w EUR i nie zawierają żadnych podatków obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi podatku VAT, jeśli dotyczy).

Użytkownik zgadza się uiścić na rzecz Clonable opłaty za wszystkie usługi Clonable zakupione na stronie Clonable. Użytkownik zgadza się również, że jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich stosownych podatków należnych i płatnych w odpowiedniej jurysdykcji, w której ma miejsce umowa.

Płatności za usługi Clonable są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej osoby trzeciej. Jednakże użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że transmisje internetowe nie mogą być zagwarantowane jako całkowicie bezpieczne lub prywatne i że wszelkie informacje podane przez użytkownika (w tym informacje dotyczące karty kredytowej) mogą zostać odczytane i/lub przechwycone przez osoby trzecie. Clonable nie ponosi odpowiedzialności za przechwytywanie i/lub hacking danych lub inny nieuprawniony dostęp do informacji dostarczonych przez użytkownika dla celów usług Clonable.

Licencja na użytkowanie i dostęp do serwisu Clonable
Clonable niniejszym udziela użytkownikowi, a użytkownik niniejszym akceptuje, osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji ("Licencja") na korzystanie z platformy w celu uzyskania dostępu do usługi Clonable.

) pojawiające się w lub zawarte w i/lub związane z Platformą (w tym, bez ograniczeń, kod oprogramowania, instrukcje obsługi i wszelka inna dokumentacja) są i pozostaną wyłączną własnością Clonable. Żadne z postanowień niniejszej Umowy i/lub przyznanie Licencji nie stanowi zrzeczenia się własności intelektualnej Clonablena mocy jakiegokolwiek prawa.

Licencja nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania platformy, serwisu Clonable lub jego zawartości; jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania tej platformy, serwisu Clonable lub jego zawartości; lub jakiegokolwiek wykorzystania eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Platforma, serwis Clonable ani żadna ich część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Clonable. Ponadto, nie wolno kopiować lub naśladować żadnej części lub całości projektu lub wyglądu i działania platformy. Są one chronione przez własność intelektualną.

Clonable może, od czasu do czasu, udostępniać nowe narzędzia i zasoby na platformie lub wprowadzać inne usługi i/lub funkcje na platformie. Wszystkie nowe usługi i funkcje będą podlegać niniejszej Umowie, jak również wszelkim dodatkowym warunkom użytkowania, które możemy wydać dla tych konkretnych usług lub funkcji.

To, co stanowi nadużycie platformy, zostanie określone przez Clonable według własnego uznania. Clonable zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeśli Clonable stwierdzi, że użytkownik naruszył postanowienia Umowy.

Ograniczenie wykorzystania treści
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma może zawierać informacje, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, tekst, grafikę, muzykę, dźwięki lub inne materiały (zwane łącznie "Treścią"), które są chronione prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności, oraz że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub opracowanych w przyszłości. Cała zawartość, traktowana łącznie, jest chroniona holenderskim prawem autorskim jako dzieło zbiorowe, a my posiadamy prawa autorskie do wyboru, koordynacji, aranżacji i wzbogacania takiej zawartości. Modyfikacja Treści lub wykorzystanie Treści w jakimkolwiek innym celu, w tym wykorzystanie takich Treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym, jest surowo zabronione. O ile nie uzyskasz od nas uprzednio wyraźnej zgody na piśmie, zobowiązujesz się nie reprodukować, redystrybuować, sprzedawać, modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, adaptować, tłumaczyć, tworzyć prac pochodnych na tej podstawie (w całości lub w części), dekompilować, odtwarzać, dezasemblować lub w inny sposób ograniczać w całości lub w części platformę lub usługę Clonable, w tym treści.

Nazwa i logo Clonable są własnością intelektualną firmy Clonable. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na platformie są znakami towarowymi ich właścicieli. Nasi partnerzy mogą również posiadać dodatkowe prawa własności do treści, które udostępniają za pośrednictwem serwisu i platformy Clonable. Nazwy handlowe, znaki towarowe i znaki usługowe będące naszą własnością, zarejestrowane lub niezarejestrowane, nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest naszą własnością, w sposób, który może powodować pomyłki. Nic na Platformie nie może być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z naszych nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jakość produktu
Clonable stara się być tak dokładny, jak to tylko możliwe. Jednakże Clonable nie gwarantuje, że opisy produktów, teksty i/lub inne przetłumaczone informacje podane na stronie internetowej są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i/lub bezbłędne. Niezależnie od zrzeczenia się jakości określonego powyżej, Clonable będzie, ale nie ma obowiązku, wykorzystywać zachowanie użytkownika witryny internetowej do poprawy jakości produktu usługi Clonable. Użytkownik zgadza się, że ani Clonable, ani jej podmioty stowarzyszone i dostawcy usług nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne, niekompletne, nierzetelne lub błędne działanie w odniesieniu do usług Clonable i przetłumaczonych informacji zawartych na stronie internetowej użytkownika.

Materiały przekazywane za pośrednictwem Platformy
Definicja "Materiały przesłane za pośrednictwem serwisu i platformy Clonable" w niniejszym dokumencie to całość i wszystkie dane, informacje, tekst, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, obrazy, zdjęcia, grafiki, wideo, wiadomości, pliki, linki lub inne materiały ("Materiały") na stronie internetowej użytkownika, czy to oskryptowane, chronione hasłem lub w inny sposób. Materiały będą podlegały usłudze Clonable, która będzie obejmowała przekazanie Materiałów osobie trzeciej w celu wykonania przez nas usługi Clonable. Zgadzasz się, że jeśli umieszczasz materiały za pośrednictwem Platformy, automatycznie udzielasz Clonable i jego następcom i cesjonariuszom niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, wieczystej, nieodwołalnej licencji w i do materiałów, aby je wykorzystywać, pobierać i drukować, wyświetlać, modyfikować, publikować i dostosowywać je, w całości lub w części, w celu wykonania usługi Clonable. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały wysyłane, zamieszczane lub rozpowszechniane przez niego za pośrednictwem Platformy, w tym między innymi za treść wiadomości e-mail, informacje, recenzje, oceny użytkowników, zdjęcia lub grafiki zamieszczane lub powiązane materiały. Przesyłając materiały na swoją stronę internetową, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich materiałach i wszelkich podobiznach zawartych w takich materiałach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (a) zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku) do przeglądania materiałów przed zezwoleniem na ich zamieszczenie lub przechowywanie w inny sposób za pośrednictwem Platformy w związku z usługą Clonable; oraz (b) możemy, według własnego uznania, wykonać dowolne z następujących czynności: (i) monitorować przesyłanie materiałów; (ii) modyfikować, usuwać lub odmawiać zamieszczenia lub zezwolenia na zamieszczenie lub przechowywanie dowolnych materiałów; i/lub (iii) ujawniać wszelkie materiały lub komunikację za pośrednictwem Platformy, a także okoliczności ich przesyłania, do: (a) osobom trzecim w celu obsługi serwisu Clonable i platformy; (b) zgodnie z obowiązującym prawem; (c) w odpowiedzi na żądania rządowe; (d) w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi procedurami prawnymi; (e) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Clonable, osób odwiedzających platformę lub społeczeństwa; (f) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść; i/lub (g) egzekwowania postanowień Umowy; i/lub (iv) udostępniania Materiałów odpowiednim władzom i instytucjom finansowym, jeśli Clonable stwierdzi, według własnego uznania, że: (a) użytkownik próbuje oszukać Clonable; (b) użytkownik angażuje się w oszukańczą działalność lub inną zakazaną transakcję; (c) użytkownik angażuje się w działalność kryminalną; lub (d) Materiały mają charakter nienawiści.

W żadnym wypadku my, ani żaden z naszych pracowników, urzędników, dyrektorów, udziałowców, agentów, przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem na Materiałach. Ponadto nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania (w tym bez ograniczeń republikacji) lub niewłaściwego wykorzystania przez osoby trzecie informacji dobrowolnie upublicznionych za pośrednictwem dowolnej części serwisu i platformy Clonable.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, nie wolno przesyłać, przechowywać, rozprowadzać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, udostępniać lub w inny sposób przekazywać publicznie żadnych materiałów, do których użytkownik nie posiada niezbędnych praw. W szczególności, wszelkie nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim w materiałach Użytkownika (w tym poprzez powielanie, rozpowszechnianie, modyfikację, adaptację, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, przygotowywanie prac pochodnych, udostępnianie lub inne przekazywanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem Platformy) może naruszać prawa osób trzecich i jest surowo zabronione. Każde takie naruszenie może skutkować rozwiązaniem Umowy, wypowiedzeniem dostępu do platformy oraz wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Użytkownikowi przez właściciela praw lub w jego imieniu.

 

Linki do stron osób trzecich

Platforma może zawierać linki lub treści osób trzecich do innych stron internetowych lub zasobów. Ponieważ nie mamy kontroli nad takimi witrynami i zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie odpowiadamy za dostępność i nie popieramy takich zewnętrznych witryn lub zasobów, a także nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały (zwane łącznie "Materiałami stron trzecich") dostępne za pośrednictwem lub zawarte na takich witrynach lub zasobach. Użytkownik rozumie, że może być narażony na kontakt z materiałami osób trzecich, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzą sprzeciw. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wykorzystanie lub poleganie na Materiałach Stron Trzecich dostępnych na lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobu.

 

Dostępność

Clonable zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań, aby starać się świadczyć usługi Clonable i dostęp do platformy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże, będą sytuacje, w których dostęp do platformy zostanie przerwany w celu konserwacji, aktualizacji i napraw, które uznajesz za niezbędną funkcję wykonywaną przez Clonable, lub z powodu awarii łączy telekomunikacyjnych i sprzętu, które są poza kontrolą Clonable, Clonable nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przychodów, które mogą być wynikiem.

 

Clonable może modyfikować lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, platformę lub dowolną jej część, z lub bez powiadomienia użytkownika.

 

Gwarancja dla użytkowników, zobowiązanie odszkodowawcze i zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem własności intelektualnej lub uzyskał wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na korzystanie z Materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z platformą lub w inny sposób dozwolony w Umowie; (b) posiada prawa niezbędne do udzielenia licencji określonej w Umowie (c) otrzymałeś zgodę od wszystkich osób przedstawionych w Twoim materiale na wykorzystanie Twojego materiału zgodnie z Umową, w tym na dystrybucję, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie i powielanie materiału; oraz (d) Twój materiał nie narusza własności intelektualnej ani innych praw własności, w tym prawa do wizerunku lub prywatności, żadnej osoby, firmy lub podmiotu, ani innej strony trzeciej.

 

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Clonable i jego akcjonariuszy, podmioty zależne, stowarzyszone, urzędników, agentów, pracowników, co-branders lub innych partnerów i licencjodawców z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wykonane przez lub wynikające z materiału, korzystanie przez Ciebie z platformy, Twoje połączenie z platformą, wszelkie roszczenia, że Twoje materiały wyrządziły szkodę komuś innemu, wszelkie kontakty między Tobą a innymi osobami reklamującymi lub promującymi za pośrednictwem platformy, naruszenie przez Ciebie warunków umowy lub naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej.

 

Odrzucenie gwarancji

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:

 

Platforma i zawartość są dostarczane przez Clonable "tak jak jest", bez gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym dorozumianych gwarancji tytułu, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie ograniczając poniższych informacji, Clonable i jej licencjodawcy nie gwarantują, że (a) platforma i treści spełnią Twoje wymagania lub będą stale dostępne, nieprzerwane, bezczasowe, bezpieczne lub wolne od błędów; (b) wyniki, które zostaną uzyskane w wyniku korzystania z platformy i treści będą skuteczne, dokładne lub wiarygodne; (c) jakość platformy i treści spełni Twoje oczekiwania; lub że (d) wszelkie błędy lub pominięcia w platformie lub treści zostaną naprawione. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez użytkownika od Clonable lub za pośrednictwem lub przy użyciu Platformy i Treści nie tworzą żadnych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w Warunkach.

 

Clonable w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich działań wynikających z korzystania lub uczestnictwa w platformie przez użytkownika oraz wynikających z platformy i jej zawartości. Wszelkie treści pobierane w wyniku korzystania z usługi Clonable, udostępniane lub w inny sposób uzyskiwane za pośrednictwem platformy są udostępniane według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobierania. Clonable nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wirusy komputerowe lub podobne kody pobrane na komputer użytkownika z platformy.

 

Clonable nie ponosi odpowiedzialności za platformy lub materiały dostarczane przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem powiązanych witryn. Clonable nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących takich osób trzecich, ich treści lub platformy, i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wszelkie kontakty użytkownika z takimi osobami trzecimi odbywają się na jego własne ryzyko.

 

Menedżerowie, gospodarze, uczestnicy, moderatorzy i inne osoby trzecie nie są autoryzowanymi rzecznikami Clonable, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Clonable. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Clonable nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów wynikających z praw własności intelektualnej, zniesławienia, prywatności, reklamy, obsceniczności lub innych praw. Clonable zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do wykorzystania, niewłaściwego użycia, utraty, zmiany lub niedostępności jakichkolwiek materiałów.

 

Clonable nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użycia hasła lub konta lub informacji o koncie przez inną osobę w związku z platformą, za Twoją wiedzą lub bez Twojej wiedzy.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Clonable, jej udziałowcy, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie, wtórne lub karne szkody, w tym szkody z tytułu utraty możliwości korzystania, danych lub zysków, czy przewidywalne lub nie, lub jeśli Clonable został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, lub w oparciu o jakąkolwiek teorię odpowiedzialności, w tym naruszenia umowy lub gwarancji, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, lub wszelkich innych roszczeń wynikających z lub w związku z korzystaniem lub dostępem do Platformy lub Treści. Żadne z postanowień warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Clonableza rażące zaniedbanie lub umyślne działanie Clonable lub jej pracowników, lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

 

Łączna odpowiedzialność firmyClonableoraz jej udziałowców, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i dostawców na mocy niniejszej umowy lub w związku z nią jest ograniczona do miesięcznej opłaty określonej w umowie między firmą Clonable a użytkownikiem. Ograniczenie to ma zastosowanie, nawet jeśli Clonable został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i bez względu na niepowodzenie zasadniczego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego.

 

Zobowiązanie do ochrony informacji zastrzeżonych

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Clonable ma wyłączne prawo, tytuł i udział we własności intelektualnej związanej z Platformą i Usługami Clonable. "Własność intelektualna" oznacza prawa autorskie, prawa moralne, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową, nieuczciwą konkurencję oraz wszelkie inne prawa intelektualne i własnościowe, w tym między innymi prawa wynikające z Usług Clonable i Platformy.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie posiada żadnych praw, tytułów ani udziałów we własności intelektualnej Platformy, w tym treści wynikających z wielofunkcyjnej usługi tłumaczeniowej, która umożliwia przekształcenie lokalnej witryny w witrynę wielojęzyczną, z wyjątkiem prawa do korzystania z takiej własności intelektualnej na Platformie w sposób wyraźnie określony w niniejszej Umowie. Zrobisz wszystko, co konieczne, aby chronić prawa Clonable, jak określono w niniejszym ustępie 16 i na żądanie Clonable podejmiesz wszelkie działania niezbędne do ochrony Clonable's własności tych praw, w tym, ale nie ograniczone do wykonania wszystkich dokumentów.

 

Zakończenie i zmiana serwisu Clonable

Zgadzasz się, że możemy, według własnego uznania, wypowiedzieć Twoje hasło, konto (lub jakąkolwiek jego część) lub korzystanie z usługi Clonable i Platformy, a także usunąć i odrzucić wszelkie materiały w ramach Platformy, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, jeśli uważamy, że naruszyłeś lub działałeś niezgodnie z literą lub duchem Umowy. Zlikwidujemy również Twoje konto po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu przez Ciebie jakiegokolwiek prawa i będziemy współpracować z organami ścigania w takich sprawach. Możemy również, według własnego uznania i w dowolnym czasie, zaprzestać świadczenia usługi Clonable lub jakiejkolwiek jej części, z lub bez uprzedzenia. Użytkownik zgadza się, że każde zakończenie dostępu do Platformy zgodnie z którymkolwiek z postanowień Umowy może nastąpić bez uprzedzenia, a także przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć konto użytkownika i wszystkie powiązane informacje i pliki na koncie użytkownika, i / lub uniemożliwić dalszy dostęp do takich plików lub usługi Clonable. Zgadzasz się również, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do Platformy.

 

Zastrzegamy sobie prawo, w każdej chwili i od czasu do czasu, tymczasowo lub na stałe, w całości lub w części, do: (a) modyfikować lub zaprzestać świadczenia usług Clonable, w tym, bez ograniczeń, (i) ograniczyć czas dostępności usług Clonable, (ii) ograniczyć dozwolone korzystanie z usług Clonable, oraz (iii) ograniczyć lub odebrać Użytkownikowi prawo do korzystania z usług Clonable, z lub bez powiadomienia; (b) pobierać opłaty w związku z korzystaniem z serwisu Clonable; (c) modyfikować i/lub zrzekać się opłat pobieranych w związku z serwisem Clonable; i/lub (d) oferować możliwości niektórym lub wszystkim użytkownikom serwisu Clonable. Zgadzasz się, że ani my, ani żaden z naszych podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi Clonable, w całości lub w części, lub jakiejkolwiek usługi, treści lub funkcji oferowanej za pośrednictwem platformy.

 

Możemy cofnąć Twoje uprawnienia rejestracyjne i/lub podjąć wszelkie inne stosowne środki w celu egzekwowania tych wytycznych, jeśli zostaną nam zgłoszone naruszenia. Ponadto, możemy, według własnego uznania, zamknąć konto lub udział w dowolnej funkcji usługi Clonable i platformy z dowolnego powodu.

 

Zasady zwrotu i anulowania rezerwacjiClonablestanowią część Warunków korzystania z usługi Clonable i są do nich włączone (kliknij tutaj, aby zapoznać się z Zasadami zwrotu i anulowania rezerwacji). Jako warunek rejestracji w Clonable i korzystania z usług Clonable, użytkownik wyraźnie potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Zasady zwrotu i anulowania i zgadza się na przestrzeganie ich warunków. Jeśli w dowolnym momencie nie zgadzasz się z Polityką Zwrotu i Rezygnacji lub jakąkolwiek jej częścią, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Usług Clonable i zamknięcie konta. Należy jednak pamiętać, że wszelkie transakcje, które miały miejsce przed datą takiego rozwiązania, będą podlegać w całości warunkom Polityki Zwrotu i Anulowania.

 

Zachowanie użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Platformy ani nie podejmować prób uzyskania do niej dostępu w inny sposób niż za pomocą interfejsu udostępnionego przez Clonable ani nie obchodzić ograniczeń dostępu lub użytkowania wprowadzonych przez Clonable w celu uniemożliwienia określonego korzystania z Platformy.

 

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z platformy, nie zachęcać ani nie zezwalać innym na korzystanie z niej w celu:

 

 • Udostępnianie materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, nielegalnych, zniesławiających, oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, zawierających pornografię dziecięcą, lubieżnych, bluźnierczych, naruszających prywatność innych osób, nienawistnych lub niewłaściwych ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
 • Stalking, zastraszanie i/lub nękanie innej osoby;
 • Podżeganie innych do popełniania aktów przemocy;
 • Krzywdzenie nieletnich w jakikolwiek sposób;
 • Udostępnianie materiałów, do których udostępniania nie jesteś upoważniony na mocy prawa, umowy lub stosunku powierniczego;
 • Udostępnianie materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • Fałszywie podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;
 • Korzystać z platformy lub materiałów w taki sposób, aby użytkownik został wprowadzony w błąd, sądząc, że jest w bezpośrednim kontakcie z Clonable;
 • Udostępniania materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • Uzyskiwanie dostępu do platformy lub korzystanie z niej w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić dowolny serwer Clonable lub sieci podłączone do dowolnego serwera Clonable;
 • umyślnie lub nieumyślnie zakłócać lub przerywać działanie platformy lub naruszać jakiekolwiek Przepisy dotyczące dostępu do platformy lub korzystania z niej, naruszać jakiekolwiek wymagania, procedury, zasady lub regulaminy sieci podłączonych do platformy, lub angażować się w jakiekolwiek działania zabronione przez Umowę;
 • Zakłócać bezpieczeństwa lub w inny sposób powodować uszkodzenie platformy, materiałów, kont, haseł, serwerów lub sieci połączonych lub dostępnych za pośrednictwem platformy lub jakichkolwiek powiązanych lub połączonych stron;
 • Zakłócania, utrudniania lub uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z Platformy lub Materiałów, lub jakiejkolwiek innej powiązanej lub połączonej strony, platformy lub treści;
 • Uzyskiwania dostępu lub podejmowania prób uzyskania dostępu do Materiałów, do których użytkownik nie jest upoważniony lub za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Platformy;
 • Odtwarzać, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych jakiejkolwiek części Materiałów, korzystania z Platformy lub Materiałów, lub dostępu do Platformy lub Materiałów;
 • Hosting platformy, na zasadzie subskrypcji lub w inny sposób, bez zgody Clonable, w tym powiązanej aplikacji, w celu umożliwienia osobom trzecim korzystania z platformy do tworzenia, przesyłania lub ochrony jakichkolwiek Materiałów;
 • Oszukiwanie, zniesławianie lub inne naruszanie praw (takich jak prawo do prywatności i wizerunku) innych osób; lub
 • Angażować się w inne zachowania, które, według uznania Clonable, są uważane za nieodpowiednie, niezgodne z prawem lub budzące sprzeciw.

 

Ponadto, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów jako warunek korzystania z serwisu Clonable.

 

W celu umożliwienia nam ochrony jakości naszych produktów i usług, niniejszym upoważniasz naszych pracowników i przedstawicieli do dostępu do Twojego konta i danych z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo, ale nie przyjmujemy odpowiedzialności, do monitorowania lub przeglądu zachowania użytkownika podczas korzystania z usługi i platformy Clonable. Korzystanie z serwisu i platformy Clonable podlega wszystkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym prawom i przepisom. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za uzyskanie lub zapewnienie wszelkich linii dostępowych, sprzętu telefonicznego i komputerowego (w tym modemu) lub innych urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do platformy oraz uiszczenie wszelkich opłat z tym związanych.

 

Kwestie jurysdykcji

Platforma jest kontrolowana i obsługiwana przez Clonable z Holandii i nie ma na celu podporządkowania Clonable prawu lub jurysdykcji jakiegokolwiek terytorium innego niż państwo Holandia. Clonable nie oświadcza ani nie gwarantuje, że usługa i platforma Clonable lub jakakolwiek ich część jest odpowiednia lub dostępna do użytku w dowolnej jurysdykcji. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do platformy, robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw, zasad i przepisów. Możemy ograniczyć dostępność platformy, w całości lub w części, do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, którą wybierzemy, w dowolnym czasie i według własnego uznania.

 

Powiadomienia

Clonable może powiadomić użytkownika pocztą elektroniczną, publikując na platformie lub w inny uzasadniony sposób. Użytkownik musi przekazać Clonable pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wyraźnie określony przez Clonable. Clonable może nadawać, rozpowszechniać lub wyświetlać powiadomienia lub wiadomości za pośrednictwem usługi Clonable, aby poinformować użytkownika o zmianach w Umowie, usłudze Clonable i platformie, Polityce prywatności lub innych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania. Każde takie nadawanie, rozpowszechnianie lub wyświetlanie informacji stanowi powiadomienie użytkownika.

 

Prawo właściwe i inne warunki ogólne

Umowa nie tworzy, ani nie może być interpretowana jako tworząca partnerstwo, joint venture, pracodawcę-pracownika, agencję lub franczyzodawcę-franczyzobiorcę pomiędzy użytkownikiem a Clonable. Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem holenderskim, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizji prawa. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające z Umowy lub z nią związane będą podejmowane wyłącznie w sądach znajdujących się w mieście s'Hertogenbosch, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu rozstrzygnięcia takich działań i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji, miejsca lub niedogodności forum dla takich sądów. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania z usługi Clonable i Platformy lub Umowy muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od takiego roszczenia lub podstawy powództwa powstała lub będzie na zawsze przedawnione, niezależnie od wszelkich przepisów o przedawnieniu lub innych przepisów prawa, aby było inaczej. W tym okresie, brak egzekwowania lub wykonywania przez Clonable jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub związanego z nim prawa nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Clonable może przypisać Umowę, w całości lub w części, w dowolnym czasie z lub bez powiadomienia użytkownika. Nie można przypisać, przenieść lub sublicencji Umowy lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Clonable. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub niewykonania. Nagłówki, podpisy lub nagłówki paragrafów w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody czytelnika i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają żadnego paragrafu lub postanowienia niniejszej Umowy. To jest cała umowa między użytkownikiem a Clonable w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i nie może być modyfikowana przez użytkownika. Umowa będzie obowiązywać na rzecz następców prawnych, cesjonariuszy i licencjobiorców Clonable. Bez ograniczeń, Użytkownik zgadza się, że wersja drukowana Umowy i wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na Umowie lub z nią związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

 

Prawa autorskie i informacje o prawach autorskich

Szanujemy własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. Możemy, w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, usunąć konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie naszemu agentowi ds. praw autorskich następujących informacji:

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone
 • Opis miejsca na platformie, w którym znajduje się materiał, który według Ciebie został naruszony;
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie użytkownika, że jest on w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
 • oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Zmiany do Umowy

Clonable zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy według własnego uznania, a wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu. O takich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie na platformie zmienionego projektu Umowy. Możesz ustalić, kiedy Umowa była ostatnio zmieniana, przeglądając "Ostatnio zmieniana" na dole tej strony. Dalsze korzystanie z platformy po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na te zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na warunki Umowy lub jakiekolwiek zmiany do niej, prosimy nie korzystać z tej platformy.

Ostatnio zmieniona 20 lipca 2021 r.